INFORMACJE OGÓLNE

1. Rozgrywki organizuje ONLY FUTBOL - Stanisław Szpyrka

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dostępnego na stronie: http://onlyfutbol.com.pl/liga-zimowa

b) Wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie papierowej oraz obowiązkowe dostarczenie 10 listopada na spotkanie organizacyjne.

2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje po wpłaceniu danej kwoty (uzależnionej od zgłoszenia) na podany niżej numer konta w tytule wpisując 

"NAZWA DRUŻYNY" - "IMIĘ I NAZWISKO KAPITANA"

a) Organizator zapewnia drużyną fatkurę za udział w rozgrywkach.

b) podana kwota musi być uniszczona do spotkania organizacyjnego. 

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu przez Wszystkich uczestników ligi.

4. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest złożenie formularza zgłoszeniowego przez każdego zawodnika, który będę uczestniczyć w lidze. 

MIEJSCE I TERMIN

1. Miejscem rozgrywek jest boisko o sztucznej nawierzchni w Stróżach o wymiarach 65x105m .

a) Obiekt posiada zadaszone trybuny dla blisko 300 osób.

b) Bosiko podczas rozgrywek zostanie podzielone na dwa równoległe boiska o wymiarach 40x65 m. 

c) Pole karne zostaną wyznaczone stożkami.

2. Terminy rozgrywek zostaną ustalone początkiem grudnia. 

DRUŻYNY ORAZ ZAWODNICY

 1. Drużyna może posiadać w rozgrywkach maksymalnie 14 zawodników.

 2. Drużyny mogą posiadać zawodników niepełnoletnich, powyżej 16 roku życia z uzupełnionym formularzem dla osób niepełnoletnich. 

 3. W drużynie mogą znajdować się zawodnicy z przynależnością klubową występujące w rozgrywkach PZPN. 

 4. Zawodnicy powinni posiadać dokument tożsamości w celu weryfiakcji podczas rozgrywek.

 5. Zawodnicy we własnym zakresie są odpowiedzialni za aktualne badania lekarskie, które upoważniaja ich do udziału w rozgrywkach. 

 6. Do spotkania organizacjnego drużyny mogą dobierać zawodników, po tym terminie żadna zmiana nie jest możliwa.

 7. Drużyny mogą w trakcie rozgrywek dogłosić innych zawodników, którzy nie brali udziału w rozgrywkach.

 8. Organizator oraz sędziowe mają prawo do sprawdzenia listy zawodników daniej drużynie z jej kontrolą

 9. Sprawdzenie drużyny, w której wystąpi nieuprawniony zawodników skutuje nałożeniem walkoweru. 

 10. Odpowiedzialność za drużynę przejmuje kapiat drużyny, który odpowiada za dostarczenie odpowiednich dokumentów na spotkanie organizacyjne.

 11. W przypadku braku kapitana wyznacza osobą zastępującą.

 12. Zadaniem kapitana jest dostarczenie listy zawodników podczas każdej kolejki z numerami zawodników.

 13. Zadaniem kapitana jest odpowiedzialnośc za zachowanie swojej drużyny oraz osób niepełnoletnich.

 14. Kapitan informuję organizatora nie pózniej niż 24 godziny przez spotkaniem o zmianach, bądź przełożenia spotkania z przyczyn uzasadnionych (choroby). wyjazdy).

 15. Każdy uczestnik rozgrywek jest świadomy gry oraz możliwości nabawienia się kontuzji w trakcie rozgrywek. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w lidze oraz wypadki przed, po i w czasie gry. 

 16. Uczestnicy nie zostają ubezpieczeni przez organizatora. Każdy powinien we własnym zakresie w celu ochrony zawrzeć umowe ubezpieczeniową. 

 17. Każda drużyna ma obowiązek udziały w rozgrywkach w jednolitych koszulkach z numerami. 

 18. W przypadku braku kompletu stroju o braku dostępności. Organizator zapewnia znaczniki na czas trwania spotkania.

 19. Zaleca się grę w ochraniaczach zabezpieczających oraz obuwiach typu turfy. Zakaz gry w obuwiu o metalowych spodach. 

 20. Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie należytego obowiązku podczas trawania zawodów, w szatniach i na trybunach. Obowiązuje całowity zakaz spożywania alkohotu,  palenia papierosów.

 21. Ustalone przez organizatora spotkania nie podlegają zmianie przez drużyny grające.

 22. Organizator może odwołać całą kolejkę, bądź pojedyncze spotkania z przyczyn niezależnych.

 23. Przygotowany terminarz rozgrywek przez organizatora i kapitanów drużyn podczas spotkania organizacyjnego zostanie udostępniony na stronie Only Futbol do 2 dni. 

 24. Drużynie, która wycofa się z rozgrywek lub zostanie wykluczona, nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty. 

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych. 

 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych (imię i nazwisko oraz datę urodzenia) na potrzeby promocji Ligi.

ZASADY LIGI

 1. System ligi został stworzony dla dwóch kategorii: SENIOR oraz JUNIOR

 2. Organizator do dnia spotkania organizacyjnego może zmienic kategorie, ze względu na ilość zgłoszonych drużyn.

 3. Spotkania są rozgrywane 6+bramkarz, dokonywane zmiany odbywają się w czasie gry poprzez system "hokejowy" w wyznaczonej strefie linii bocznej. 

 4. Spotkanie może zostać przeprowadzone z liczbą 5 zawodników. Mniejsza liczba graczy na boisku nie jest dopuszczana. 

 5. Gra odbywa się piłkami o rozmiarze 5. Bramki o wymiarach 5x2 m.

 6. Drużyna której zawodnik wybije piłkę poza obiekt, np trybuny lub ogrodzenie, ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznie dostarczyć wybitą piłkę z powrotem na obiekt. Jeśli tego nie zrobi sędzia ma prawo przerwać mecz, a w przypadku odmowy dostarczenia piłki drużyna może zostać ukarana walkowerem oraz naliczeniem kary finansowej. 

 7. Podczas spotkań, będzie wyznaczone pole do rozgrzewki kolejnych drużny. 

 8. W przypadku jeżeli drużyna nie stawiła się do rozegrania meczu, sędzia po upływie 10 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia spotkania odgwizduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej (0:3).

 9. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.

 10. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli kolejno decyduje:

 11. wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami (jeśli dotyczy to więcej niż dwóch drużyn tworzona jest „mała tabela”, w której uwzględniane są tylko mecze między zainteresowanymi zespołami)

 12. bilans bramek
 13. większa liczba strzelonych goli
 14. większa liczba zwycięstw ogólny
 15. bilans bramek z całego sezonu
 16. W przypadku, gdy żaden z wyżej wymienionych punktów nie rozstrzyga kolejności drużyn w tabeli, zarządza się rozegranie dodatkowego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W sytuacji, gdy w dodatkowym meczu padnie rezultat remisowy, zarządza się - bezpośrednio po nim - serię rzutów karnych (po 3 rzuty karne w pierwszej fazie) 

 17. Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczów w rundzie. Jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu.

PRZEPISY GRY

 1. Każde spotkanie trwa 2x15 minut z przerwą 2 minutową przy zmianie stron.

 2. Czas podczas spotkania może zostać wstrzymany jedynie przez sędziego zawodów gry piłka opuści obiekt i nie będzie możlwe jej dostarczenie, gdy zawodnik ulegnie poważnej kontuzji.

 3. Drużyny rozgrywają swoje mecze w składach 6 + bramkach.

 4. Wszyskie inne przepisy są obowiązujące przez Federacje UEFA. 

 5. W przypadku spornych sytuacji, sędzie podejmuje ostateczną decyzję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

 2. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez organizatora

 3. Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.

 5. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.

 6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek, powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadków oraz skutków przed, po i w czasie gry.

 9. Zawodnicy ligi, nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego.

 11. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami PZPN-u oraz okólnikami do tych przepisów.

 12. Organizaotr ma pełne i wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Formularz kontaktowy